வழிகாட்டிகள்

ஐபோனில் அசிஸ்டிவ் டச் ஆஃப் செய்வது எப்படி

ஐபோனில் அசிஸ்டிவ் டச் இயக்கப்பட்டிருக்கும்போது, ​​முகப்புத் திரை மெனுவில் அசிஸ்டிவ் டச் சைகை மெனு மிகைப்படுத்தப்படுகிறது. அசிஸ்டிவ் டச் குழப்பமானதாக நீங்கள் கண்டால், ஐபோனை நிலையான பயன்முறைக்கு திருப்ப சாதனத்தின் அமைப்புகள் மெனுவில் அம்சத்தை முடக்கலாம். உதவி தொடுதலை முழுவதுமாக முடக்க விரும்பவில்லை எனில், உதவி தொடுதலைச் செயல்படுத்தும்போது சாதனத்தை நிலையான பயன்முறையில் பயன்படுத்த உதவி தொடு மெனுவை மறைக்கலாம்.

1

அமைப்புகள் மெனுவைத் திறக்க ஐபோனில் முகப்புத் திரையில் உள்ள “அமைப்புகள்” ஐகானைத் தட்டவும்.

2

“பொது” தாவலைத் தட்டவும், பின்னர் பொது விருப்பங்களில் “அணுகல்” என்பதைத் தட்டவும். அணுகல் அமைப்புகள் மெனு காட்சிகள்.

3

“உதவி தொடு” விருப்பத்தைத் தட்டவும். உதவி தொடு அமைப்புகள் திரை திறக்கிறது.

4

உதவி தொடு அம்சத்தை முடக்க ஸ்லைடரை “ஆன்” இலிருந்து “ஆஃப்” க்கு ஸ்லைடு செய்யவும்.